• Startsida
  • / Pandemins påverkan på förskolans verksamhet

Pandemins påverkan på förskolans verksamhet

Smittspridningen av covid-19 ökar snabbt i samhället och förskolornas verksamhet är påverkad.

coronaillustration med röd bakgrund

Flera förskolor har personal som är hemma på grund av bekräftad covid-19 och vi har beredskap för att läget kan förvärras. För att kunna erbjuda en trygg och säker omsorg följer vi noggrant utvecklingen på varje förskola och har ett antal åtgärder som vi kan sätta in om det blir nödvändigt. Kontakta respektive huvudman för information om vad som gäller på fristående förskolor i Väsby.

Anpassning av öppettider

Vid en måttlig påverkan på bemanning i förhållande till antalet barn kan vi införa en anpassning av öppettiderna under en begränsad period.

Vädja att hålla barn hemma som har föräldraledig vårdnadshavare

Vid en måttlig påverkan på bemanning i förhållande till antalet barn kan vi komma att vädja till vårdnadshavare som är föräldralediga att hålla barn hemma under en begränsad period. Detta som ett sätt att minska barngrupper och möjliggöra att förskolan kan hållas öppen.

Öppet endast för barn där båda vårdnadshavarna har samhällsviktiga funktioner

Vid stor påverkan på bemanning i förhållande till antalet barn, som innebär att vi inte kan upprätthålla en trygg och säker omsorg kommer vi endast ha öppet för barn där båda vårdnadshavarna arbetar i samhällsviktig verksamhet.

Vad räknas som samhällsviktig verksamhet?

MSB har tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg. Det gäller vårdnadshavare vars arbetsinsats bedöms nödvändig för att upprätthålla de samhällsviktiga verksamheter som beskrivs i föreskriften. Med nödvändig menas att om arbetsinsatsen inte genomförs kan verksamheten inte upprätthållas på en acceptabel nivå.

Ytterst är det huvudmannen eller kommunen som beslutar om vem som kan erbjudas omsorg där du som vårdnadshavare behöver ha en dialog med din förskola.

Föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i samhällsviktig verksamhet. Länk till annan webbplats.

Utbildningskontoret för löpande dialog med förskolorna och Smittskydd Stockholm om aktuellt läge och eventuella åtgärder. Kommunens krisledning följer utvecklingen och fattar de beslut som krävs för att säkra viktiga verksamheter i kommunen.

Frågor om påverkan på avgiften

Det kommer frågor till oss om hur avgiften påverkas om förskolans verksamhet begränsas. Vi utreder detta just nu och återkommer med information så snart som möjligt.

Aktuell information om vad som gäller i kommunens verksamheter.

Senast uppdaterad: 20 januari 2022